PřekladyPřeklady tvoří hlavní náplň činnosti naší agentury.
Zajišťujeme překlady všech textů z českého jazyka do více než 40 evropských a světových jazyků a překlady z těchto cizích jazyků do češtiny.

Provádíme překlady ze všech oborů lidské činnosti a pro účely zjednodušení je rozdělujeme na obecné (běžné), odborné, technické a soudní (úřední). Speciální oblast tvoří překlady odborných knih a beletrie.

Obecné překlady – patří mezi ně překlady obchodní korespondence, dopisy, běžné firemní dokumenty, aj.

Odborné překlady jsou překlady, jež vyžadují práci překladatele, který kromě dokonalé znalosti cizího jazyka rozumí i danému oboru. Mezi nejčastější odborné překlady patří:

 • překlady právních textů
 • překlady z oblasti financí a bankovnictví
 • překlady marketingových a reklamních textů
 • překlady lékařských a farmaceutických textů, překlady příbalových letáků
 • překlady IT dokumentů
 • překlady z oblasti cestovního ruchu, dopravy
 • překlady textů z oblasti kultury, umění, školství a vzdělávání
 • překlady odborných firemních dokumentů, výročních zpráv
 • překlady webových stránek
 • překlady hotelových jídelních lístků

Technické překlady
Mezi nejčastěji prováděné technické překlady patří:

 • překlady technických dokumentů a manuálů
 • překlady příruček a návodů k obsluze
 • překlady dokumentů ke strojům, přístrojům a zařízením

Soudní překlady jsou překlady úředních listin a dokumentů, vyžadující přišití hotového překladu k dodanému originálnímu dokumentu (nebo jeho kopii) a opatření tohoto překladu doložkou soudního tlumočníka, ve které se v obou jazycích stvrzuje, že překlad souhlasí s textem připojeného dokumentu.
S razítkem soudního tlumočníka se nejčastěji provádějí:

 • soudní překlady osobních dokumentů (překlady rodných, úmrtních, oddacích listů; překlady vysvědčení, diplomů, dokladů o vzdělání nebo kvalifikaci; překlady dokumentů k dědickému řízení, výpisy z rejstříku trestů, překlady pracovních smluv, překlady lékařských a propouštěcích zpráv, atd.)
 • soudní překlady firemních dokumentů (překlady plných mocí, překlady výpisů z obchodních rejstříků, překlady zápisů z valných hromad, překlady stanov společnosti, překlady společenských smluv, nájemních smluv, překlady smluv o převodu obchodních podílů, aj.
 • soudní překlady finančních a účetních dokumentů (nejčastěji provádíme překlady daňových přiznání, auditorských zpráv, účetních výkazů, apod.)
 • soudní překlady různých potvrzení pro potřeby nejrůznějších úřadů
 • překlady pro soudní jednání, pro policejní orgány, cizineckou policii, aj.
 • soudní překlady pro potřeby veřejných nabídkových soutěží
 • soudní překlady dokumentů ISO, norem a potvrzení o shodě, směrnic a vyhlášek
 • překlady klinických studií, testování léků, informovaných souhlasů pacientů a klinických hodnocení; a další.